Werken

Kazimir Malevich
Ulrike Bolenz – “Männergruppe”
Ulrike Bolenz – “Cocons”
Ulrike Bolenz – “Marie”
Ulrike Bolenz – “Blauer Kopf
Ulrike Bolenz – “Plié Codierung”
Ulrike Bolenz – ” der vitruvianische Mensch”
Ulrike Bolenz – Kleiner runder cocon
Ulrike Bolenz – “Konstruktion der Leichtigkeit”
Ulrike Bolenz – “Codierung”
Ulrike Bolenz – “Positief – Negatief”
Ulrike Bolenz – “Gehörnt”
Ulrike Bolenz – Installation “Ikarus – Flug”
Ulrike Bolenz – “Zwei Säulen der Lachenden
Sergei Dozhd
Peter De Cupere
Peter De Cupere
Peter De Cupere
Peter De Cupere
Panamarenko
Panamarenko
Panamarenko
Koen Vanmechelen
Koen Vanmechelen
Koen Vanmechelen
Koen Vanmechelen
Luc Derck
Philippe Da Fonseca
Philippe Da Fonseca
Mireille Dubois
Vital Van Kriekinge
Vital Van Kriekinge
Nils Dieu
Nancy Oliver
Bruno Gérard
Fred Eerdekens – “Give it up”
Fred Eerdekens
Athar Jaber – “Opus 4 nr. 1”
Nick Ervinck
Nick Ervinck
Jean-Marie Walkens
Jean-Marie Waelkens